دوره آموزش نازک دوزی زنانه

عنوان دوره : نازک دوز زنانه
کد استاندارد دوره : 753120510010001
ساعت تئوری : 139
ساعت عملی : 321
ساعت پروژه : 0
ساعت استاندارد  : 460
نحوه برگزاری : حضوری
لینک استاندارد : دانلود

نازک دوز زنانه

نازک دوز زنانه یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار، راهاندازی، سرویس و نگهداری ماشینهای دوخت در کارگاه خانگی، انجام دوخت اولیه لباس نازک زنانه، ترسیم الگوی لباس نازک زنانه، برش لباس نازک زنانه، دوخت لباس نازک زنانه و اتوکاری لباس نازک زنانه را در بر می گیرد در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل پارچه فروش، خرازی و شخصی دوز لباس زنانه در ارتباط است.

مقالات مرتبط

دوره های مرتبط